نویسنده = غلامرضا بهروزلک‌
تعداد مقالات: 9
1. انتظار فرج بزرگترین فرج است

دوره 9، شماره 29، تابستان 1388، صفحه 5-6

غلامرضا بهروزلک‌


2. سرمقاله: مهدویت، آینده پژوهی و مهندسی فرهنگی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1387، صفحه 3-4

غلامرضا بهروزلک‌


3. کرامت انسانی و شهروندی متعهد در دولت کریمه

دوره 8، شماره 25.26، پاییز 1387، صفحه 3-42

غلامرضا بهروزلک‌


4. سرمقاله: مهدویت پژوهی؛ ضرورتها و بایسته ها

دوره 7، شماره 20، بهار 1386، صفحه 3-8

غلامرضا بهروزلک‌


5. مهدویت پژوهی؛ دو نگرش مکتب واره و دکترینال

دوره 7، شماره 20، بهار 1386، صفحه 81-110

غلامرضا بهروزلک‌


7. درآمدی بر مسائل سیاسی دکترین مهدویت

دوره 5، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 115-150

غلامرضا بهروزلک‌


8. الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی (عج)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 157-178

غلامرضا بهروزلک‌


9. مهدویت و زندگی سیاسی معاصر اسلامی‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 148-161

غلامرضا بهروزلک‌