نویسنده = سیدمحمد موسوی مقدم
1. استمرارهمراهی مبیِّن با قرآن از نگاه فریقین

دوره 14، شماره 47، زمستان 1393، صفحه 55-80

سیدمحمد موسوی مقدم؛ زینب کیانی