نویسنده = عباس خسروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه خلیفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه

دوره 19، شماره 64، بهار 1398، صفحه 53-73

مهدی فرمانیان؛ عباس خسروی