کلیدواژه‌ها = منجی
رویکردی آینده پژوهانه به چشم انداز نجات در ادیان غیر ابراهیمی

دوره 20، شماره 71، اسفند 1399، صفحه 99-123

رضا ابروش؛ سید محمد مبینی پور؛ فاطمه هنروران


جایگاه فطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهانی با ابتنا بر آموزه مهدویت

دوره 17، شماره 57، مرداد 1396، صفحه 29-44

بهروز دیلم صالحی؛ علی اله‌بداشتی


بررسی تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در اندیشه نبوی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 87-110

امیرمحسن عرفان


محورهای امید در ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 157-173

محسن شریعتی؛ مهراب صادق نیا