کلیدواژه‌ها = بابیت
تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 117-142

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ سید علی موسوی نژاد


بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم»

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1396، صفحه 33-54

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ عزالدین رضانژاد