کلیدواژه‌ها = دیدگاه‌های مستشرقین در زمینه منجی‌گرایی اسلامی
1. بررسی و نقد دیدگاه‌های دیوید کوک در موضوع مهدویت و آخرالزمان اسلامی

دوره 16، شماره 55، زمستان 1395، صفحه 127-153

سید رضی موسوی گیلانی؛ زهیر دهقانی آرانی