کلیدواژه‌ها = تأویل
1. تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه

دوره 17، شماره 58، پاییز 1396، صفحه 117-142

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ سید علی موسوی نژاد


2. بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم»

دوره 17، شماره 56، بهار 1396، صفحه 33-54

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ عزالدین رضانژاد


3. امامان دوازده‌گانه علیهم السلام در قرآن و سنّت

دوره 9، شماره 30، پاییز 1388، صفحه 5-27

محمد باقر شریعتی سبزواری