نویسنده = هاشمی رفسنجانی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. سخنان آیةاللَّه هاشمی رفسنجانی (دامت برکاته)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 25-35

اکبر هاشمی رفسنجانی