نویسنده = نجار زادگان، فتح الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیه 159 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 18، شماره 61، تابستان 1397، صفحه 5-28

فتح الله نجار زادگان؛ مسلم کامیاب