نویسنده = لطفی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکردی موعودباوری و نقش آن در تولید همگرایی در ادیان ابراهیمی

دوره 18، شماره 62، پاییز 1397، صفحه 77-99

مهراب صادق نیا؛ محمد مهدی لطفی