دوره و شماره: دوره 19، شماره 66، پاییز 1398، صفحه 1-144