دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، پاییز 1396، صفحه 1-157 
6. تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه

صفحه 117-142

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ سید علی موسوی نژاد