دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 3-285