دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1383 
5. عدالت سیاسی مهدوی

صفحه 61-92

حمید مولانا؛ نجف لکزایی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ علیرضا صدرا


7. عدالت مهدوی و امنیت

صفحه 131-156

بهرام اخوان کاظمی


11. شهر عدل مهدوی

صفحه 231-244

علی اصغر پورعزت


13. عدالت جهانی نماد سیاست مهدوی

صفحه 263-284

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشادینا