دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 5-306 
1. سرمقاله

صفحه 5-14

مسعود پورسید آقایی


2. نظرخواهی دکترین مهدویت

صفحه 15-44

بهرام نجف لک‏زایی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ رحیم کارگر