دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، پاییز 1385، صفحه 3-306 
9. نعمانی و مصادر الغیبه

صفحه 253-306

سیّد محمد‌جواد شبیری زنچانی