دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، پاییز 1389، صفحه 5-186 
7. امام رضا و تربیت نسل منتظر

صفحه 129-160

زهرا قاسمی نژاد؛ صغری لک زایی