دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، بهار 1390، صفحه 5-209 
3. شناختنامه زیارت آل یاسین

صفحه 33-54

روح الله شاهدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری