دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، تابستان 1392، صفحه 7-173