دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، تابستان 1392، صفحه 7-173 
7. محورهای امید در ادیان ابراهیمی

صفحه 157-173

محسن شریعتی؛ مهراب صادق نیا