دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، پاییز 1392، صفحه 7-146 
4. بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب‌های آن

صفحه 73-96

محمد شهبازیان؛ محمد امین بالادستیان؛ روح الله شاکری زواردهی