دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، زمستان 1393، صفحه 7-153