دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، زمستان 1393، صفحه 7-153 
1. تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت

صفحه 7-32

امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد