دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، بهار 1395، صفحه 5-136 
4. هزاره‌گرایی؛ رویکردها وگونه‌ها

صفحه 71-94

مهراب صادق نیا؛ سعید توسلی خواه