نویسنده = آصفی، آیت الله محمد مهدی
انتظار پویا (3) صفات یاران مهدی (عج)

دوره 3، شماره 8.9، شهریور 1382، صفحه 169-187

آیت الله محمد مهدی آصفی


انتظار پویا(2)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1382، صفحه 99-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


انتظار پویا (1)

دوره 2، شماره 6، دی 1381، صفحه 95-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی(عج)

دوره 2، شماره 5، مهر 1381، صفحه 71-88

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ عبدالله امینی