نویسنده = علی اصغر پورعزت
نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده

دوره 13، شماره 40، اردیبهشت 1392، صفحه 49-71

علی اصغر پورعزت؛ میثم علیپور؛ علی اصغر سعدآبادی


شهر عدل مهدوی

دوره 4، شماره 13، مهر 1383، صفحه 231-244

علی اصغر پورعزت