نویسنده = امیرمحسن عرفان
گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی

دوره 19، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 27-51

امیرمحسن عرفان؛ مرضیه جولانی فروشانی؛ ابوالفضل جعفری پور


نیازسنجی مهدویت‌پژوهی با رویکرد ادبی

دوره 17، شماره 59، بهمن 1396، صفحه 29-60

امیرمحسن عرفان


تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 7-32

امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد


بررسی تحلیلی جایگاه آموزه مهدویت در اندیشه نبوی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 87-110

امیرمحسن عرفان