نویسنده = بهروزی لک، غلامرضا
تحلیلی بر عملکرد امامان بنی الرضا در زمینه سازی غیبت و پذیرش امام زمان

دوره 19، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 5-26

غلامرضا بهروزی لک؛ محسن رحیمی جعفری


جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 23-44

زهره میرترابی؛ غلامرضا بهروزی لک


وجوه الگویی آرمان شهر مهدوی در جامعه امروز

دوره 15، شماره 48، اردیبهشت 1394، صفحه 27-50

غلامرضا بهروزی لک؛ ابراهیم باقرزاده


وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوی برای جامعه امروز با روش پس‌نگری

دوره 13، شماره 40، اردیبهشت 1392، صفحه 71-96

غلامرضا بهروزی لک؛ مهدی حاجی سیاری