نویسنده = مسلم کامیاب
بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری

دوره 20، شماره 69، شهریور 1399، صفحه 79-107

روح الله شاکری زواردهی؛ مسلم کامیاب


سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 89-116

مسلم کامیاب؛ نعمت الله صفری فروشانی


کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت

دوره 14، شماره 44، اردیبهشت 1393، صفحه 137-162

مسلم کامیاب؛ امیر محسن عرفان