نویسنده = آیت اللهی، سید محمدتقی
امام مهدی ع منجی اسلام (2)

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 153-196

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی


‌امام‌مهدی (عج) منجی ‌اسلام‌ (1)

دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 99-122

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی