نویسنده = صادق نیا، مهراب
تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 83-106

احمدرضا مفتاح؛ باقر طالبی دارابی؛ مهراب صادق نیا؛ مریم شهرزاد


تحلیل کارکردی موعودباوری و نقش آن در تولید همگرایی در ادیان ابراهیمی

دوره 18، شماره 62، آذر 1397، صفحه 77-99

مهراب صادق نیا؛ محمد مهدی لطفی


هزاره‌گرایی؛ رویکردها وگونه‌ها

دوره 16، شماره 52، اردیبهشت 1395، صفحه 71-94

مهراب صادق نیا؛ سعید توسلی خواه