کلیدواژه‌ها = مدعیان دروغین
سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 89-116

مسلم کامیاب؛ نعمت الله صفری فروشانی


بازترسیم معیارهای نقد شیوه‌ تأویلی‌گرایی مدعیان مهدویت

دوره 17، شماره 57، مرداد 1396، صفحه 95-116

محمدعلی فلاح علی آباد؛ حسن رحیم زاده میبدی


ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر

دوره 16، شماره 55، بهمن 1395، صفحه 75-100

نعمت الله صفری فروشانی؛ مسلم کامیاب


واکاوی و تحلیل روایی از علم امام ع به لغات با رویکرد نقد مدعیان دروغین

دوره 16، شماره 53، مرداد 1395، صفحه 97-116

عزالدین رضانژاد؛ محمد شهبازیان


کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت

دوره 14، شماره 44، اردیبهشت 1393، صفحه 137-162

مسلم کامیاب؛ امیر محسن عرفان


باورداشت مهدویّت در جوامع اسلامی

دوره 8، شماره 27، بهمن 1387، صفحه 77-104

سید علی اکبر حسنی