دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، خرداد 1385، صفحه 5-276 
مستشرقان و مهدویّت

صفحه 105-134

سید رضی موسوی گیلانی