اعضای هیات تحریریه

سردبیر

روح الله شاکری زواردهی

کلام اسلامی دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

shaker.rut.ic.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا بهروزی لک

کلام اسلامی و علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

behroozlakgmail.com

محمدرضا جباری

تاریخ اسلام دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

jabbariqabas.net

عبدالحسین خسرو پناه

فلسفه و کلام اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

akhosropanahyahoo.com

عزالدین رضانژاد

کلام اسلامی استاد جامعة المصطفی العالمیة

rezanejad39yahoo.com

محمدعلی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و معارف اسلامی استاد علوم قرآن جامعة المصطفی العالمیة

rezaee.qurangmail.com

حسن زارعی متین

مدیریت و منابع انسانی استاد دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

مجتبی کلباسی

تفسیر و علوم قرآن استاد حوزه و دانشگاه

kalbasirmkagmail.com

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ اسلام استاد جامعة المصطفی العالمیة

nsafari8gmail.com

محمد محمدرضایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه تهران

mmrezai391yahoo.com

روح الله شاکری زواردهی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

shaker.rut.ic.ir