نویسنده = عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشادینا
تعداد مقالات: 1
1. عدالت جهانی نماد سیاست مهدوی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1383، صفحه 263-284

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشادینا