شماره جاری: دوره 21، شماره 72، خرداد 1400، صفحه 1-160 

5. بررسی و نقد ادّعای امامت جعفربن‌علی الهادی(ع) و پیامدهای آن

صفحه 93-118

عزالدین رضانژاد؛ محسن رحیمی جعفری؛ زینب رضانژاد کلائی


6. بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی

صفحه 119-145

حسین الهی نژاد؛ محمود امیریان؛ فاطمه برمر