شماره جاری: دوره 19، شماره 67، زمستان 1398، صفحه 1-152 

4. مولفه‌‌های مهدوی در فرهنگ دفاعی– امنیتی

صفحه 73-94

عباس خادمیان؛ نوراله کریمیان کریمی