شماره جاری: دوره 19، شماره 64، بهار 1398، صفحه 1-159 

2. گونه‌شناسی تحلیلی و نقد رویکردها ‌در تبیین روایات سفیانی

صفحه 27-51

امیرمحسن عرفان؛ مرضیه جولانی فروشانی؛ ابوالفضل جعفری پور