بررسی و نقد دیدگاه طاهربن عاشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه تهران (فارابی)

2 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

چکیده

اصل «مهدویت» به عنوان یکی از آموزه‌‌های مهم اسلامی، همواره مورد پذیرش علمای اسلام بوده است؛ اما در دهه‌های اخیر برخی از افراد به انکار اصل مهدویت پرداخته‌اند که «طاهربن عاشور» از جمله آن‌هاست. این نوشتار به بررسی و نقد دیدگاه ابن عاشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت پرداخته است؛ به این صورت که  ابتدا با رویکرد تحلیلی-انتقادی دلایل  او را تحلیل و سپس بر اساس منابع اهل سنت آن‌‌ها را نقد کرده است. ابن عاشور ابتدا مانند سایر منکران به «عدم ذکر احادیث مهدویت در صحیحین» تمسک می‌‌کند؛ اما سپس با برداشت نادرست خود از قاعده «تقدم جرح بر تعدیل»، به تضعیف راویان احادیث مهدویت می‌‌پردازد. نتایج نقد دلایل او نشان می‌‌دهد علمای اهل سنت احادیث صحیح را به احادیث مندرج در صحیحین منحصر نمی‌‌دانند. همچنین براساس موازین جرح و تعدیل در علوم حدیث اهل سنت، ابن عاشور در فهم و تطبیق قاعده «تقدم جرح بر تعدیل» و جرح راویان دچار اشتباه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and Criticizing the Views of Tahir ibn Ashur on the Issue of Mahdism with an Emphasis on the Sunni Sources

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Shakeri Zavardehi 1
  • meisam doostmohammadi 2
1 Associate Professor of Shiite Studies at Tehran University (Farabi
2 PhD student in Islamic Education, University of Tehran, Farabi Campus, Qom
چکیده [English]

The principle of “Mahdism”, as one of the important teachings of Islam, has always been accepted by the Islamic scholars; however, in recent decades, some people have denied the principle of Mahdism, one of whom is “Tahir ibn Ashur”. This paper investigates and criticizes the views of ibn Ashur in the issue of Mahdism with an emphasis on the Sunni sources. In this regard, at first, we have analyzed his reasons with a descriptive-critical approach and then, criticized them according to the Sunni Sources. Like other deniers, ibn Ashur resorted to “not mentioning the Mahdism Hadiths in his Sahih”, but later, by misinterpretation of the principle of “Al-Jarh wa l-Ta'dil”[1], he weakened the narrators of Mahdism hadiths. The results of criticizing his reasons show that the Sunni scholars do not limit the authentic hadiths to the hadiths mentioned in the two Sahihs. Moreover, based on the rules of criticism and praise in the Sunni hadith sciences, ibn Ashur has made a mistake in understanding and applying the principle of “criticism and praise” and the praise of narrators.[1]  criticism and praise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tahir ibn Ashur
  • denial of Mahdism
  • the appearance of the Savior
  • the philosophy of saving
  • criticism and praise