راهنمای نویسندگان

مقاله باید از نظر ساختاری دارای شرایط ذیل باشد:

الف) مشخصات مقاله: در صفحه نخست باید عنوان دقیق مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، تلفن و ایمیل درج شود؛

ب) چکیده: حداکثر در 150 کلمه که حاوی مسئله مقاله و مهم‌ترین نتایج مقاله باشد (چکیده عربی و انگلیسی، هر کدام حداقل 150 کلمه همراه مقاله ارائه گردد)؛

ج) واژگان کلیدی: (کلمات اصلی و کلیدی مقاله جهت نمایه)؛

د) تیترهای اصلی و فرعی مقاله مشخص شود؛

ه‍) نتیجه‌گیری مطالب در انتهای مقاله، در 10 الی 15 سطر ذکر شود؛

و) شیوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگوی زیر باشد: (عباسی، 1384: ج2، ص15)؛ در صورت تکراری بودن عنوان در یک سال: (حسینی، 1384: الف، ص124)؛

ز) در پایان مقاله فهرست کامل منابع به شیوه زیر ذکر شود: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان
 (پر رنگ)، مترجم، محقق یا مصحح، مکان نشر، ناشر.

ح) برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری در پاورقی بیاید.

تذکرات:

  1. مقالات، از 15 صفحه (حدود 4500 کلمه) کم‌تر و 25 صفحه (حدود 7500 کلمه) بیش‌تر نباشد.
  2. مقالات ترجمه‌ای پذیرفته نمی‌شود.
  3. هر مقاله باید دارای موضوع مستقل باشد (مقالات مسلسل پذیرفته نمی‌شود).
  4. مقاله قبلا در هیچ جای دیگر نباید چاپ شده باشد (از ارسال هم زمان مقاله به مجله دیگر جداً خودداری شود).
  5. در صورت درخواست نویسنده ، دفتر فصلنامه گواهی پذیرش مقاله را صادر خواهد کرد.

— دیدگاه‌های ارائه شده در مقاله الزاماً دیدگاه فصلنامه نیست.

— فصلنامه در ویرایش مطالب (با حفظ مفهوم) آزاد است.

— مقالات ارسالی، بازگردانده نمی‌شود.