شماره جاری: دوره 21، شماره 74، آذر 1400، صفحه 1-165 

توسعه دانش‌بنیان از غرب تا جامعه عصر ظهور

صفحه 123-150

سلیمان خاکبان؛ رحیم کارگر؛ سعید توسلی خواه