مولفه‌‌های مهدوی در فرهنگ دفاعی– امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک

چکیده

ژرف‌‌ترین اندیشه‌‌های انسانی، به برقراری امنیت برای بهتر زیستن مربوط است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی مولفه‌های فرهنگ دفاعی امنیتی، مبتنی بر آموزه‌های مهدوی می‌باشد. این پژوهش سعی دارد به این سؤال پاسخ گوید که فرهنگ دفاعی مرتبط با آموزه‌های مهدوی، واجد چه شاخص‌هایی است. این مقاله با رویکرد تحلیلی_ مفهومی، به چگونگی فرهنگ دفاعی پرداخته است. نوشتار حاضر در دو ساحت این موضوع را تحلیل می‌کند: ابتدا بر سیاریت، چند ساحتی و نقصان فهم بشری نظر دارد که همواره بدون مولفه معیار بودن انسان کامل دچار بحران‌‌های جدی می‌گردد. دوم، برای رسیدن به امنیت پایدار، بیش از هر چیز بر رویکرد نرم فرهنگی متمرکز می‌گردد. دراین جهت به مولفه‌های فرهنگ دفاعی، همچون ابزاری بودن قدرت نظامی و دفاعی، مشروع و ذی صلاح، صلح محور، حق محور، پیش‌گیرانه، عزت گرا، پیروزمندانه بودن تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mahdavi Components in the Defense-Security Culture

نویسندگان [English]

  • Abbas Khademian
  • Noorollah Karimiyan Karimi
Assistant Professor of Islamic Knowledge Group at Arak University
چکیده [English]

The deepest human thoughts are those related to the establishment of security for a better life. The aim of this research is studying the components of the defense-security culture based on the Mahdavi teachings. This research tries to answer this question that what the characteristics of the defense culture related to the Mahdavi teachings are. The present paper, with an analytic-conceptual approach, deals with the how of the defense culture. The present research analyzes this issue in two areas: first, it looks at the wandering, multi-aspect, and lack of human understanding which always faces serious crises because of not having a perfect human as the modeling component. Secondly, in order to achieve lasting security, it focuses more on the soft cultural approach. In this regard, it emphasizes the components of defense culture such as the instrumentality of military and defense power, legitimacy and authorization, being peace-oriented, right-oriented, preventive, honorable, and victorious

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • perfect human
  • epistemology
  • culture
  • defense