تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسلام در عصر ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

«وضعیت ایدئولوژیکی و دینی جامعه جهانی در آینده و فرجام تاریخ بشری»؛ از مسایل مهمی است که توجه پژوهش‎گران حوزه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی را به خود جلب کرده است. آنان بر اساس مبانی مکتبی و دینی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند. از دیدگاه پژوهشگران مسلمان، وضعیت دینی جهان در فرجام تاریخ، صبغه اسلامی دارد. از منظر شیعه امامیه، آیین اسلام بر اساس تفسیر و تبیین امام علی؟ع؟ و دیگر امامان اهل بیت؟عهم؟ بر جهان حاکم خواهد شد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود مکاتب و ادیان متعدد در جهان، غلبه و یگانگی آیین اسلام چگونه تحقق خواهد یافت. روش تحقیق، کتابخانه‌‌ای و توصیفی- تحلیلی با نگاه جامع به روایات و تحلیل آن است.

کلیدواژه‌ها