تبیینی از معنای «اجتماع عقل و کمال اندیشه انسان در عصر ظهور» بر اساس آموزه «انسان کامل» در عرفان شیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

یکی از اوصاف مذکور در روایات برای عصر ظهور، «جمعیت عقول و کمال اندیشه انسان‌ها» است. در تفکر شیعی، این ویژگی، ارمغان حضور ظاهر امام قائم؟عج؟ در میان بندگان خدا است. امام معصوم، انسان کامل و مظهر تام اسما و صفات الاهی است. از این رو، جمعیت عقل و کمال اندیشه انسان‌ها، نه تنها تحقق هدایت تشریعی و بلوغ معرفتی انسان با تعلّم از نفس متعالی انسان کامل است؛ که یکی از ابعاد ظهور حق و تحقق جامعه توحیدی به تبع ظهور آخرین ذخیره الاهی و مظهر تام توحید، یعنی امام معصوم قائم؟عج؟ می‌باشد. نوشتار حاضر، مبتنی بر روایات، ویژگی یادشده را با عطف توجه به آموزه انسان کامل در عرفان شیعی، به روش تبیینی _ تحلیلی، بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها