توسعه دانش‌بنیان از غرب تا جامعه عصر ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 مرکز تخصصی مهدویت/ دانشجوی دکتری رشته مبانی نظری اسلام دانشگاه قم.

چکیده

در میان نظریه‌های مختلف «توسعه»، در جهان غرب، «توسعه دانش‌بنیان»، به مثابه آخرین دستاورد و رویکرد در موضوع توسعه شناخته می‌شود. در مقابل، جامعه عصر ظهور امام مهدی؟عج؟ نیز در جهان اسلام، به‌عنوان مقصد و هدف نهایی توسعه و پیشرفت مطرح است. نوشتار پیش‌‌رو، با روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه‌ای، نخست می‌کوشد با نگاه انتقادی به بازخوانی توسعه دانش بنیان و تبیین ابعاد آن بپردازد و آن‌گاه با نسبت سنجی آن با توسعه جامعه عصر ظهور، ضمن تعیین و برجسته کردن مؤلفه‌های ضعف و کاستی‌های توسعه دانش بنیان، ضرورت توجه به توسعه جامعه عصر ظهور، به مثابه نسخه‌ای بدیل و جایگزین برای توسعه دانش بنیان را نمایان کند.
دستاورد این پژوهش، گویای آن است که توسعه دانش‌بنیان، به‌رغم توانایی در فراهم کردن مراتبی از آسایش انسان، از پاسخگویی به همه نیازهای او ناکام بوده است و در مقابل، توسعه در عصر ظهور، تحت مدیریت منطق جامع معرفت و با بهره‌گیری از همه منابع معرفتی، به تأمین همگی نیازهای انسان در ابعاد گوناگون آن قادر است.

کلیدواژه‌ها