تحلیل ساحتهای تربیتی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت، با تاکید بر مولفههای تربیت زمینه‌ساز ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و بررسی جایگاه توجه به مولفه‌‌‌‌های تربیت زمینه‌ساز ظهور در ساحت‌‌‌‌های تربیتی مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت کشور؛ با استفاده از فهرست وارسی محقق ساخته انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا  و رویکرد حاکم بر آن بنیادی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که با وجود حاکم بودن مولفه‌‌‌‌های تربیت زمینه‌ساز ظهور در ساحت‌‌های تربیتی سند مذکور؛ توجه بیش‌‌تر به مولفه‌‌های تربیت زمینه‌ساز در ساحت‌های تربیت زیستی و بدنی و زیباشناختی و هنری ضروری به نظر می‌‌رسد. همچنین با توجه به اهمیت مباحث مربوط به خودشناسی در فرایند تربیت و  مباحث مربوط به حفظ محیط زیست، انتظار آن است که به مولفه‌‌های مربوط به ارتباط فرد با خود و ارتباط فرد با خلقت، در قسمت فلسفه تربیت رسمی عمومی، به سند مذکور توجه بیش‌‌تر‌‌ی شود.

کلیدواژه‌ها