الگوی تعهد سازمانی در یاران امام مهدی؟عج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

فرهنگ و تمدن مهدوی که طلایه‌‌دار تحقق نظامی است عدالت محور و مبتنی بر اندیشه‌‌های مهدویت؛ به سامان دادن به تشکل‌‌ها و سازمان‌‌های فعال در این عرصه نیازمند است. سازمان‌‌ها و تشکل‌‌های مهدوی که برای شکل‌‌گیری نظامی عدالت محور مبتنی بر اندیشه‌‌های مهدویت تلاش می‌‌کنند؛ به اعضایی با تعهد سازمانی بالا نیازمند هستند. تعهد سازمانی، میزان اشتیاق آن‌‌ها را به خدمت در سازمانی که برای سرآمدی تمدن و فرهنگ مهدوی گام برمی‌‌دارد؛ افزایش می‌‌دهد. مسئله این است که الگوی تعهد سازمانی در بین اعضای سازمان‌‌هایی که در این زمینه گام برمی‌‌دارند، چگونه است. هدف این پژوهش ارائه الگوی تعهدسازمانی در یاران مهدوی براساس اندیشه‌‌های مهدویت است. این پژوهش با بررسی آموزه‌‌های مرتبط با اندیشه مهدویت، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و با روش داده بنیاد، الگوی تعهدسازمانی در اندیشه مهدویت را تبیین می‌‌کند. این الگو دارای مؤلفه پنجگانه است، که عوامل تعهد سازمانی، زمینه‌‌سازهای تعهد سازمانی، ماهیت تعهد سازمانی، موانع تعهد سازمانی و پیامدهای آن را شامل می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها