تحلیل تطبیق پذیری «اَجَل مسمّا» با عصر ظهور در آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم ایران

چکیده

«اَجَل مسمّا» اصطلاحی است قرآنی و در مراد از آن، میان مفسران اختلاف دیدگاه وجود دارد. مرگ و سرآمدِ حیاتِ دنیوی انسان، آخرت، اجل آیندگان و فاصله بین مرگ و قیامت؛ از جمله وجوهی هستند که مفسران در معنای آن بیان کرده‌اند. علت این اختلاف و تعدد معنا، تفاوت در سیاق آیاتی است که این واژه در آن‌ها به کار رفته است. احادیث اهل بیت؟عهم؟ نیز در تبیین معنای آن، مختلف هستند و در بعضی موارد متناقض‌ می‌نمایند. این نکات، بازنگری در مفهوم این اصطلاح را ایجاب می‌کند. پژوهش پیش‌‌رو با روش توصیفی _ تحلیلی، ضمن بررسی ویژگی‌های «اَجَل مسمّا» در قرآن کریم و بررسی ویژگی‌های انحصاری عصر ظهور، سعی دارد با بهره‌گیری از روش تفسیر قرآن با قرآن و روایات تفسیری، منطبق بودن «اَجَل مسمّا» و «عصر ظهور» را تحلیل کند. یافته‌های پژوهش حاکی است ویژگی‌های بیان شده برای «اَجَل مسمّا» در قرآن کریم با ویژگی‌های انحصاری «عصر ظهور» مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها