ساختاریابی فرهنگ جامعه مهدوی(عج) با بررسی موردی دیدگاه ساخت‌یابی گیدنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک،ایران، اراک

2 گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک، ایران، اراک

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو، بررسی نظری ساخت‌‌یابی در آرمانشهر مهدوی؟عج؟ و مقایسه آن با دیدگاه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز است. این‌‌که آیا فرایند تحقق فراگیر فرهنگ مهدوی را می‌‌توان نوعی ساخت‌‌یابی فرهنگی اجتماعی دانست؟ مؤلفه‌های اشتراک و افتراق آن با نظریه ساخت‌‌یابی گیدنز چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و به کمک آیات و روایات، این نتایج ملاحظه می‌شوند:
یک. اجرای فراگیر فرهنگ مهدوی، الگوی منحصر به فرد در ساختار سازی اجتماعی است؛ دو. گرچه بین نظریه ساختاریابی مهدوی و ساخت‌‌یابی از منظر گیدنز در مواردی، مانند تاکید بر اختیار انسان در تعیین ساختار اجتماعی، اشتراکاتی وجود دارند؛ تفاوت‌‌های متعددی بین این دو نظریه یافت می‌شوند؛ سه. طبق گفتمان مهدویت، ساختار فرهنگی اجتماعی می‌‌تواند، جامع سعادت مادی و معنوی باشد که صرفاً از طرف خدا و توسط انسان کامل و صالح تبیین و اجرا می‌گردد و این وجه تفوق آن بر سایر نظریات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding the Cultural Structure of Mahdavi Society by Case-studying Giddens Structuration Perspective

نویسندگان [English]

  • Abbas Khademian 1
  • Mahdi Imani Mughadam 2
1 Assistant Professor at the Faculty of Islamic Teachings of Arak University- Iran, Arak
2 Assistant Professor at the Faculty of Islamic Teachings of Arak University- Iran, Arak
چکیده [English]

The aim of the present research is to theoretically investigate the structuration of the Mahdavi Utopia and compare it with the structuration perspective of Antoni Giddens. Whether we can consider the process of comprehensive realization of Mahdavi culture as a type of social-cultural structuration? What are the commonalities and differences considering Giddens’ theory of structuration? With a descriptive-analytic method and with the help of verses and narratives, we have come to the following results:

The inclusive implementation of Mahdavi culture is a unique model in social structuration.
Although there are some commonalities between the Mahdavi structuration and that of Giddens such as the emphasis on human free will in determination of social structure, there are several differences between these two theories.
According to the discourse of Mahdism, social-cultural structure can be the accumulation of material and spiritual prosperity which are explained and implemented solely by God and through the perfect and righteous human being and this is the aspect that results in the superiority of this theory over other theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahdism
  • human
  • society
  • structuration
  • culture
  • Giddens