تحلیلی مفهوم شناسانه بر فراز «رَبَّانِیَّ آیَاتِه» در زیارت آل‌یاسین با تاکید بر اصل معنایی و روایات مربوطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

3 علوم قرآن وحدیث، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ؟رح؟،

چکیده

در زیارت آل‌یاسین عبارت «رَبَّانِی ‌آیَاتِه» از جمله عباراتی است که بایسته است در مورد آن تأمل و تعمق بسیار شود تا برداشتی صحیح و دقیق از عبارت مذکور صورت بگیرد. فرضیه تحقیق ارتباط بین «ربّانیّ‌آیاته» و «مرجعیت‌علمی‌، هدایت‌تکوینی و داعی الله بودن ‌اهل‌بیت» می‌باشد. تحقیق حاضر با ساختار و محتوای توصیفی-تحلیلی در تلاش پاسخ به این سوال است که معنای صحیح و دقیق «ربّانیّ آیاته» موجود در زیارت چه می‌باشد؟ همچنین این عبارت از زیارت، دربردارنده چه وصفی از صفات امامت و حضرت ‌ولی‌عصر؟عج؟ می‌باشد؟ در این نوشتار با در نظر گرفتن معنای واژگان «ربّانی» و «آیاته» برحسب روابط متنی (قرآن ‌و روایات)، معانی متصور شده برای «ربّانیّ آیاته» بررسی گردیده است. بر اساس داده‌های این پژوهش، بهترین تبیین از «ربّانیّ آیاته» «شخص آگاه و خبیر به آیات‌الاهی که آن را برای مردم تفسیر می‌کند و بر آیات قیّم است» و «پرورش دهنده موجودات و مخلوقات هستی»؛ همچنین با در نظر گرفتن سیاق عبارت «ربّانیّ آیاته» است که دالّ بر دعوت انسان به توحید است و با توجه به همنشین‌هایی نظیر علم مصبوب و ترجمان کتاب، مرجعیت علمی، عصمت و هدایت ولایی و تکوینی حضرت ‌ولی‌عصر؟عج؟ ثابت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Analysis on the Phrase of “Rabbaniyah Ayatehi” in the Ziarat of Al-e Yasin with an Emphasis on the Semantic Principle and Related Narrations

نویسندگان [English]

  • mohammadreza pircheragh 1
  • mohammad sobhan maheri ghomi 2
  • saeed shabani 3
1 Faculty Member at the Imam Khomeini International University
2 imam khomeini international university
3 MA of Quran and Hadith Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

In the ziarat of Al-e Yasin, the phrase «رَبَّانِیَّ ‌آیَاتِه» is among the expressions which should be pondered a lot in order to get a correct and accurate understanding of it. The hypothesis of this paper is the relationship between the «رَبَّانِیَّ ‌آیَاتِه» and Ahl al-Bayt (the Prophet’s Household) being the scientific authority, the formative guidance and the preacher of Allah. The present paper, with a descriptive-analytic structure and content, seeks to answer this question that what the correct and precise meaning of «رَبَّانِیَّ ‌آیَاتِه» in this ziarat is. Additionally, this phrase in the ziarat contains which feature of features of the Imamate and Imam Mahdi (a.s). In this paper, considering the meaning of the terms “ربّانی” and “آیاته”, we investigate the presupposed meanings for these words according to the textual relations (the Quran and Hadith). According to the data of the research, the best explanation for this phrase “ربّانیّ آیاته’ is “a person who is aware of the Divine verses and interprets them for the people and is the guardian of the verses”. He is the nurturer of the beings and creatures of the universe. Moreover, considering the context of the phrase “ربّانیّ آیاته” which indicates the call for human beings to monotheism and the companions such as the molded knowledge and the translators of the book; the scientific authority, infallibility, the Divine and formative guidance are proven for the Imam of the Age (a.s).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabbaniyah Ayatehi
  • Mahdism
  • prayers
  • ziarat Al-e Yasin
  • conceptology