بررسی و نقد تکثر ادیان درعصر ظهور با تأکید بر مقوله نجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقاله حاضر عهده‌دار بررسی این مسئله است که بودونبود کثرت ادیان در آینده، در تعیین سرنوشت ادیان ونجات پیروان آن‌ها چه نقشی دارد. به‌ علاوه می‌کوشد به بررسی کثرت ادیان و نجات بخشی امام مهدی4 در آموزه‌های مهدویت بپردازد. این پژوهش، نخست، از منظر عقلی به تحلیل و بررسی کثرت حقانیت، با توجه به واقعیت غایی (خدای فلسفی) و کثرت نجات، مبتنی بر تحول در کثرت‌گرایی دینی «جان هیک» پرداخته؛ آن‌گاه ازمنظر نقلی و عقلی برخی آیات و روایات درباره نجات بر پایه شئون وجودی امام مهدی4 را موردبررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که کثرت‌گرایی دینی هیک با ساختار متناقض، در توجیه مدعای کثرت حقانیت ادیان و نجات بخشی یکسان آن‌ها ناتوان است.
از طرفی، بر اساس آموزه‌های مهدویت، از یک‌سو شأن هدایت‌گری و نور امامتِ امام مهدی4 سبب تحقق هدایت کامل و ظهور سیطره اسلام می‌شود و از سوی دیگر، آن حضرت با داوری میان پیروان ادیان با نفی کثرت ادیان حقانیت اسلام را اثبات می‌کند. همچنین با هدایت همه حق‌طلبان سبب نجات همگانی می‌گردد و نجات بخشی امام مهدی4 با کارکردهایی مانند؛ جمعی، فردی، مادی، معنوی و کیهانی به انجام می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing the Plurality of Religions at the Time of Appearance with an Emphasis on the Issue of Salvation

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah Mir Ahmadi
  • Reza Haji Ebrahim
چکیده [English]

Abstract
The present paper is responsible for investigating what role the presence and absence of abundance of religions in future plays on the determination of religions’ fate and the salvation of their followers. Moreover, it tries to investigate the plurality of religions and the rescuing feature of Imam Mahdi (A.S) in the Mahdism teachings. At first, this research analyzes and investigates the plurality of rightfulness from the rational point of view, and by considering the Ultimate Reality (philosophical God) and the plurality of salvation, based on the evolution in the religious pluralism of “John Hick”; then, it examines some of the verses and traditions about the salvation based on a narrative and rational point of view and based on the existential status of Imam Mahdi (A.S) and it concludes that the religious pluralism of Hick with a contradictory structure is incapable of justifying the claims of plurality of rightfulness of religions and their equal salvation.
At one side, according to the Mahdism teachings, the guidance status and the light of Imamate of Imam Mahdi (A.S) leads to the realization of complete guidance and the emergence of dominance of Islam and at the other hand, Imam proves the legitimacy of Islam by judging among the followers of other religions by denial of the plurality of religions. Also, he is the cause of all the devotees’ salvation by guiding them and this rescuing feature of Imam Mahdi (A.S) is carried out with the collective, individual, material, spiritual and cosmic functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: religious pluralism
  • rightfulness
  • salvation
  • Mahdism
  • the Age of Appearance