نیازسنجی پژوهشی در گستره مناسبات «هنر» و «آموزه مهدویت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
جستاری که در پی می‌آید، تلاشی است در ارائه مهم­ترین مسائل قابل پژوهش در عرصه مناسبات «هنر» و «آموزه مهدویت». در حوزه مهدویت­پژوهی با رویکرد هنری، انتخاب نیازهای پژوهشی‌ به‌عنوان مهم‌ترین مرحله پژوهش در این حوزه مطرح است‌. سوگمندانه تاکنون الگویی فراگیر برای طی مراحل نیازسنجی پژوهشی با انتخاب اولویت‌ها در رویکرد هنری به آموزه مهدویت، ارائه نشده است.
این مقاله بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع توسعه‌ای – کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق، از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، تحقیق کیفی است.
این پژوهه ضرورت‌شناسی نیازسنجی پژوهشی را در عرصه هنر و آموزه مهدویت که در حقیقت مشخص‌کننده کانون و یا جهتی است که این گفتمان باید متوجه آن باشد، یا در مسیر آن حرکت کند؛ مورد اهتمام قرار داده است.
نتایج تحلیل و ترکیب داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که میان وضع موجود و مطلوب در مهدویت­پژوهی با رویکرد هنری فاصله فراوانی است و مسائل فراوانی در ساحت­های گوناگون هنری در پیوند با آموزه مهدویت دارای ظرفیت تحقیق و پژوهش است. در این پژوهه به بیش از دویست مسئله قابل تأمل در پیوند آموزه مهدویت و مطالعات هنر اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها