تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
سران بابیت و بهائیت، با ادعای امی بودن خود و بهره‌گیری از شعار مطابقت دین با مقتضای زمان، از تازگی گفتار و بداعت ادعاها و نوین بودن آموزه‌هایشان سخن رانده‌‌اند؛ ولی گفتار و کردار آنان به هیچ وجه تازگی نداشته، بلکه با ادعاها و سیره دیگر جریان‌های انحرافی و باطنی، به ویژه برخی امامان متمهدی اسماعیلیه مشابهت‌های بسیاری دارد.
نوشتار حاضر با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، در صدد است از طریق جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، همانندی‌های گفتار و کردار سران بابیت و بهائیت را با آموزه‌های برخی ائمه اسماعیلیه در حوزه امامت و رهبری بیان کند تا نقش اثرگذار آموزه‌های امامان این جریان بر فرقه‌های بابیت و بهائیت آشکار گردد.
نتایج حاکی از آن است که نه تنها مدعی سران بابیت و بهائیت تازگی و بداعت ندارد، بلکه با توجه به شواهد موجود، آموزه‌های مطرح شده از سوی آنان در حوزه جایگاه امام و کارکردهای او؛ تصویربرداری از آموزه‌های امامان برخی جریان‌های مندرس اسماعیلیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis Background of Babi’at and Bahaism Method and Content in Ismaili Teachings

نویسندگان [English]

 • Muhammad Ali Parheezgar
 • Rahman Oshriyeh
 • Seyyed Ali Mousavi Nezhad
چکیده [English]

The leaders of Babi’at and Bahaism, by claiming they are uneducated and by using the slogan of the correspondence of religion with the necessity of time, have talked about the novelty of their words and claims, the indulgence of the claims, and the modernity of their teachings. However, their speech and deeds were no way new, rather their claims and lifestyle were very much like other deviant and spiritual flaws, in particular similar to some of Ismaili Imams who claimed to be Imam Mahdi of the time.
The present paper, with a descriptive-analytic approach, tries to explain the similarities between the speech and deeds of the leaders of Babi’at and Bahaism with those of some Ismaili Imams in the field of Imamate and Leadership by gathering library information, so that the effective role of teachings of Imams of this flaw on the sects of Babi’at and Bahaism is revealed.
The results indicate not only are the claims of Babi’at and Bahaism leaders not fresh and indulgent, but also according to the available evidences, their presented doctrine in the area of Imam and his functions is a replica of the teachings of Imams of some tattered Ismaili flaws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Imamate
 • Mahdism
 • Ismailis
 • Babi’at
 • Bahaism
 • Ghaem al-Ghyamat
 • interpretation
 • organization