بازشناسی مصادر کتاب الغیبه طوسی

نویسنده

چکیده

کتاب غیبت شیخ طوسی، از تراث گرانسنگ امامی‌هاست که از مصادری قویم و وزین اخذ شده است. ما امروز میراث دار این گنجینه بی‌بدیل هستیم که به حق از شایسته‌ترین ذخایر حدیثی به شمار می‌رود.

شیخ طوسی، در تدوین آن، از عمیق‌ترین منابع شیعی بهره جسته و شالوده آن را سامان داده است که بخشی از آن‌ها امروزه در دسترس ما هست و متأسفانه بخشی موجود نیست.

در این نوشتار، در پی منبع‌یابی مصادر کتاب غیبت طوسی برآمده و سعی بر این است که ارتباط سازگار بین مصادر و کتاب غیبت ریشه‌یابی شود و چگونگی اخذ تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها